Overzicht Zoek Boven
Categorie: Galaten
Bestanden: Pagina 1 van 2
 
Selecteer alles
Bestanden: 14

In Gal.2:11-14 lezen we hoe Paulus Petrus publiekelijk terechtwijst omdat zijn houding naar zijn medegelovigen uit de heidenen haaks stond op de boodschap van het evangelie. Petrus liet zien dat

...

In dit gedeelte stelt de apostel de gemeenten van Galate een aantal vragen waarbij hen wil laten zien dat zij inconsequent bezig zijn. Hoe kunnen zij beginnen met Gods Geest maar proberen te

...

Gal.3:6-13 De apostel Paulus laat in dit gedeelte zien dat starten met de Geest en eindigen met de wet niet de bedoelde levenswandel van de christen is. Al in het oude testament liet God zien dat

...

In dit gedeelte behandelt Paulus de vraag over het waarom van de wet als die toch niets toevoegt aan de belofte aan Abraham. Hij laat vervolgens zien dat wet Israël/ons laat zien dat we als

...

Gal.4:1-7
Het Joodse volk is onder de wet, de tuchtmeester, tot aan de komst van Christus. Tot die tijd is zij een onmondig kind. Daarna wordt zij, op grond van geloof, aangesteld als zoon

...

In dit gedeelte spreekt Paulus zijn ernstige zorg uit naar de gemeenten van Galate. Hoewel zij wisten met Christus gestorven, begraven en opgestaan te zijn en dat dat de enige bron van leven was

...

(Gal.4: 12-20) In deze verzen doet Paulus een appѐl op de Galatiërs om terug te keren tot de leer, en het daarbij behorende leven, die zij in het begin van Paulus aangenomen hadden. Paulus

...

In Gal.4:21-31 illustreert Paulus aan de hand van de geschiedenis van de eerste twee zonen van Abraham de problemen onder de gelovigen in Galatië. Hij laat zien dat wet en genade nooit samen

...